จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการบริหารของอธิการบดี (บอ.)

www.cuso.chula.ac.th

แบบฟอร์ม

g แบบฟอร์มขอใช้รถรับรอง
g ใบลาป่วย ลาดคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ข้าราชการ/ลูกจ้าง
g ใบลาพักผ่อน ข้าราชการ/ลูกจ้าง
g ใบลาพนักงานมหาวิทยาลัย
g แบบฟอร์มเบิกพัสดุ
g ปะหน้าส่งโทรสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
g  แบบฟอร์มโทรศัพท์/โทรสารไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศ
 
 
 

 

สำนักงานเลขานุการบริหารของอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218-3301-3
โทรสาร 0 2215-3600 หรือ 0 2218-3312             
โปรดให้ข้อเสนอแนะได้ที่ : fuangarun.p@chula.ac.th

 

 เกี่ยวกับ บอ. การให้บริการ บุคลากร กิจกรรม ประกันคุณภาพ ข่าวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับจุฬาฯ รูป แบบฟอร์ม

 

กลับไปข้างบน